• Αρχική
  • Μητρόπολη
  • Μητροπολίτης
  • Κείμενα
  • Μικρό Μήνυμα εκλογής Σεβ. Μητρ. Άρτης κ. Καλλινίκου

Μικρό Μήνυμα εκλογής Σεβ. Μητρ. Άρτης κ. Καλλινίκου

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, σεπτέ Πρόεδρε τοῦ Ἱεροῦ τούτου Σώματος κύριε Ἱερώνυμε,

Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς οἱ συγκροτοῦντες τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,

Ἐν ἀμετρήτῳ πρός τόν Θεόν εὐγνωμοσύνῃ, συστολῇ ψυχῆς καί συντριβῇ καρδίας ἀποδέχομαι τό διά τῶν τιμίων Ὑμῶν ψήφων ἐκπεφρασθέν Θεῖον θέλημα, τήν ἀνάδειξίν μου δηλονότι εἰς Μητροπολίτην τῆς κενωθείσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἄρτης.

Ἐκφράζω τάς ἀπείρους εὐχαριστίας μου πρός Ὑμᾶς Μακαριώτατε καί πρός τό σεπτό Σῶμα τῆς Ἱεραρχίας, τό Ὁποῖον ἐπέβλεψεν ἐπί τήν ταπείνωσίν μου καί μοῦ ἐνεπιστεύθη τήν ἐν Χριστῷ διαποίμανσιν τῆς Θεοσώστου Μητροπόλεως Ἄρτης.

Στήν πολυεύθυνον αὐτήν νέαν διακονίαν, τήν ὁποία καλοῦμαι, νά ἀναλάβω, νιώθω τήν ἐσωτερική βεβαιότητα, ὅτι μέ συνοδεύουν οἱ εὐχές, οἱ προσευχές καί ἡ ἀμέριστος συμπαράσταση τοῦ Σεβασμιωτάτου προκατόχου μου κυρίου Ἰγνατίου, τόν ὁποῖο διαβεβαιῶ καί ἀπ’ αὐτήν τήν θέση γιά τήν ἀδιάπτωτον ἀγάπη μου καί τόν βαθύτατον σεβασμό μου.

Αἰσθάνομαι έπίσης, νά μέ σκέπουν καί οἱ πρός τόν Κύριον πρεσβεῖες τοῦ μακαριστοῦ Γέροντός μου, Μητροπολίτου Ἀργολίδος κυροῦ Ἰακώβου, πνευματικοῦ ἐργάτου τῆς Ἄρτης, στά βήματα τοῦ ὁποίου καλοῦμαι νά διακονήσω.

Τέλος, εὐχαριστῶ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἀργολίδος κύριον Νεκτάριον, γιά τήν πατρική στοργή μέ τήν ὁποία μέ περιέβαλε καί γιά τήν ἀρίστη ποιμαντική συνεργασία τήν ὁποία ἀπήλαυσα μαζί του.

Εὔχεσθε παρακαλῶ, «ἵνα τά κατ' ἐμέ εἰς προκοπήν τοῦ Εὐαγγελίου ἔλθῃ».

Ενημερωθείτε ηλεκτρονικά για τα νέα μας

logo imartis small white